Regeringen föreslår att miljöstyrningen i bonus-malus-systemet ska skärpas. Detta sker genom att koldioxidbeloppen som ingår i fordonsskatten på nya fordon höjs. Regeringen presenterar samtidigt ett förslag att sänka energiskatten på bensin och diesel.   

Ändringarna i bonus-malus-systemet innebär att koldioxidbeloppet som ingår i vägtrafikskatten för personbilar och lätta lastbilar/bussar höjs genom att gränserna för hur många gram koldioxid ett fordon får släppa ut sänks.

De nya reglerna innebär att gränsen för när förhöjd koldioxidbelopp sänks till 75 gram från 90 gram per kilometer. Släpper fordonet ut mer än 125 gram tas koldioxidbeloppet ut på en högre nivå. Idag är denna gräns 130 gram.  De högre koldioxidbeloppen tas ut under de första tre åren genom fordonsskatten. De nya reglerna föreslås börja gälla den 1 juni och träffar därmed fordon som registreras efter den 1 juni 2022.

Förslaget att sänka energiskatterna är en del av den budget som riksdagen beslutade om före jul. Sänkningen är 40 öre plus moms, dvs totalt 50 öre vid pump. Dessa regler föreslås träda ikraft den 1 maj 2022.

Källa: Proposition 2021/22:91 Skärpt miljöstyrning i bonus-malus-systemet och Proposition 2021/22:84 Sänkt energiskatt på bensin och diesel.