När ett företag säljer begagnade varor som köpts in från privatpersoner finns det i regel ingen ingående moms att dra av. Då kan momsen beräknas på vinstmarginalen (VMB). Vinstmarginalbeskattning kan även tillämpas på t.ex. konstverk, antikviteter och samlarföremål.

För att vinstmarginalbeskattning ska få ske krävs att varan varit i bruk. Det förekommer att varor säljs i flera led, t.ex. en privatperson köper in en vara från en butik och säljer den vidare till en annan butik utan att använda den. Enligt Skatteverkets uppfattning anses varan då ha varit i bruk och vinstmarginalbeskattning får ske i det senare ledet. Detta gäller även om varan inte är använd. Detta för att undvika dubbelbeskattning.

Även delar från en begagnad vara som demonteras kan ses som begagnade, förutsatt att de behåller sin ursprungliga funktion. Ett bilåtervinningsföretag kan därför tillämpa regler om vinstmarginalbeskattning vid försäljning av reservdelar från inköpta bilar. Skulle den uttjänta bilen däremot byggas om och förses med nya delar så att den nya bilen blir i fullgott skick igen ses det nya fordonet inte som begagnat. Detsamma gäller när varan ändrar funktion, t.ex. en personbil byggs om till A-traktor. Sedvanliga reparationer anses dock inte påverka karaktären av begagnade fordon.

Dessa regler gäller även vid försäljning av djur. Det är först i ledet efter att uppfödaren sålt djuret, dvs när den andra ägaren säljer djuret vidare som djuret anses vara begagnat och vinstmarginalbeskattning får tillämpas. En häst som köps in av en annan privatperson är uppfödaren får därför vinstmarginalbeskattas även om säljaren tränat den för en viss användning, t.ex. hästhoppning.

För att vinstmarginalbeskattning ska få tillämpas måste även andra villkor vara uppfyllda. Syftet med köpet ska vara att sälja varorna vidare för att få tillämpa vinstmarginalbeskattning.