Belopp och procent 2024

Nedan finner Du aktuella uppgifter om olika belopp och procent som ofta används av företag. Informationen är kortfattad och det kan finnas undantag för särskilda situationer. Uppgifterna avser 2024 (inkomster som deklareras 2025) om inte annat framgår:  

Arbetsgivaravgifter 
Underlaget består av lön och olika förmåner som betalas till anställda och andra personer utan F-skattsedel:  

  • 0 % av underlaget för personer födda 1937 eller tidigare 
  • 10,21 % av underlaget för personer födda mellan 1938 och 1957 
  •  31,42 % av underlaget för personer födda 1958 eller senare  

Den tillfälliga nedsättningen av arbetsgivaravgifter för personer mellan 19 och 23 år upphörde den 31 mars 2023 och nedsättningen för personer mellan 15 och 18 år från den 1/1 2024.  

Bilersättning 
Skattefri bilersättning när egen bil används i tjänsten 25 kr/mil. Skattefri ersättning när förmånsbil används i tjänsten och den anställde betalar drivmedel själv: 
– el 9,50 kr per mil 
– bensin, diesel och övriga drivmedel (inkl. hybrider) 12 kr/mil  

Brytpunkt och högsta gräns för förmåner 
Brytpunkt är gränsen för uttag av statlig inkomstskatt, före grundavdrag och avdrag för kostnader för att få sin inkomst.

För personer som inte fyllt 66 år vid inkomstårets ingång gäller:  

Brytpunkt för att betala 20 % i statlig inkomstskatt 615 300 kr (ca 51 300 kr per månad)  

För personer som fyllt 66 år vid inkomstårets ingång gäller:  

Brytpunkt för att betala 20 % i statlig inkomstskatt 707 200 kr.  

Detta beror på att pensionärer som fyllt 66 år vid inkomstårets ingång har ett högre grundavdrag. Gränsen för det förhöjda grundavdraget har höjts från 65 till 66 år. 

Sjukpenning och pensionsförmåner är knutna till den pensionsgrundande inkomsten, men utgår bara upp till vissa tak. Innebörden är att inbetalda socialavgifter över dessa tak inte ger någon motsvarande förmån.  

Högsta inkomst som ger pensionsrätter (PGI) är 614 900 kr. Den pensionsgrundande inkomsten efter avdrag för allmän pensionsavgift blir 571 500kr. Högsta sjukpenninggrundande inkomst (SIG) är 573 000r, för tillfällig föräldrapenning t.ex vab är högsta förmånsgrundande inkomst 429 700 kr.  

Drivmedelsförmån 
Har någon bilförmån och företaget betalar bränsle skall drivmedelsförmånen beräknas enligt följande: 
– vid beräkning av underlag för arbetsgivaravgifter = marknadsvärde inkl. moms 
– vid skatteavdrag och redovisning på kontrolluppgift = 1,2 x marknadsvärde inkl. moms  

Egenavgifter 
”Arbetsgivaravgifter” för enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i handelsbolag m.m. och driver aktiv näringsverksamhet: 
• 0 % av underlaget för personer födda 1937 eller tidigare 
• 10,21 % av underlaget för personer födda mellan 1938 och 1957 
• 28,97 % av underlaget för personer födda 1958 eller senare (förutsatt att man inte har begärt särskilda karensdagar)  

Undantag för samtliga redovisningsperioder: 
• 10,21 % av underlaget för personer som har haft hel sjukersättning eller hel aktivitetsersättning under någon del av året. 
• 10,21 % av underlaget för personer födda 1957 eller senare som har tagit ut hel ålderspension (inkl. premiepension) från det allmänna pensionssystemet under hela inkomståret, vilket man kan göra från och med den månad man fyller 63 år (62 år för födda 1960 eller tidigare).  

De ovan angivna avgifterna gäller vid sju karensdagar i sjukförsäkringen. Väljer egenföretagen att ha 14 dagars karensdag i sjukförsäkringen är egenavgiften istället 28,86 % och vid 30 dagars karenstid 28,66 % för inkomster upp till 10 prisbasbelopp. Man kan välja att ha en karensdag i sjukförsäkringen, avgiften blir då 29,1 % För inkomster därutöver gäller tabellerna ovan.  

Egenföretagare får göra ett schablonavdrag för beräknade egenavgifter med maximalt 25 % av överskottet i näringsverksamheten. Schablonavdraget är 10 % för personer födda mellan 1938 och 1957.  Schablonavdraget på 10 % gäller även yngre personer som har fått hel sjuk eller aktivitetsersättning under året eller hel ålderspension.

Den som bedriver passiv näringsverksamhet betalar särskild löneskatt med 24,26 % istället för egenavgifter (oavsett ålder). Schablonavdraget för beräknade egenavgifter är då högst 20 %.  

Med aktiv näringsverksamhet menas att en enskild näringsidkare eller delägare i handelsbolag arbetat minst en tredjedel (ca 500 timmar) av normal årsarbetstid i verksamheten eller om verksamheten huvudsakligen baseras på den egna arbetsinsatsen.  

Fastighetsavgift och fastighetsskatt 
Den kommunala avgiften för småhus (tidigare fastighetsskatt) är högst 9 525 kr eller 0,75 % av taxeringsvärdet om det ger en lägre avgift. För hus med värdeår 2012 och senare är den kommunala fastighetsavgiften 0 kr i 15 år.  

För hyreshus är fastighetsavgiften högst 1 630kr per bostadslägenhet eller 0,3 % av taxerat värde på bostadsbyggnad och tillhörande tomtmark om det ger ett lägre värde. För nybyggda hus gäller motsvarande reduceringsregler som för småhus ovan. För hyreshus med lokaler betalas statlig fastighetsskatt som uppgår till 1 % på taxerat värde på lokaler och tillhörande tomtmark. För industrienheter betalas statlig fastighetsskatt med 0,5 % av taxeringsvärdet.  

Förseningsavgifter 
Skattedeklaration för moms och arbetsgivaravgifter 625 kr, i vissa fall 1 250 kr.  

Kvartalsredovisning för moms vid handel med andra EU-länder 1 250 kr.  

Inkomstdeklaration för aktiebolag och ekonomiska föreningar 6 250 kr, högre belopp vid längre förseningar.  

Årsredovisning för aktiebolag till Bolagsverket 5 000 kr, högre belopp vid längre förseningar.  

Gåvor till anställda, skattefri 
• Julgåva 550 kr inkl. moms 
• Jubileumsgåva 1 650 kr inkl. moms 
• Minnesgåva 15 000 kr inkl. moms (t.ex. vid jämn födelsedag eller anställningen upphör). Beloppet avser gåvor som ges vid ett tillfälle under anställningstiden utöver när anställningen upphör. 

Gåvor i form av kontanter eller presentkort som kan bytas mot pengar är inte skattefria oavsett belopp. Kan presentkort inte bytas mot kontanter är de skattefria om presentkortets värde understiger beloppsgränserna ovan.  

Inkomstskatt – juridiska personer 
Bolagsskattesatsen är 20,6 % för aktiebolag, ekonomiska föreningar, stiftelser och m.fl. juridiska personer. 

Inventarier – mindre värde 
Företag får göra avdrag direkt vid anskaffning av inventarier som uppgår till högst ett halvt prisbasbelopp. För räkenskapsår som påbörjas under 2024 innebär detta högsta anskaffningsvärde för direktavdrag 28 649 kr (föregående år 26 249 kr), exklusive moms.  

Kostförmån 
Förmån av fri kost (dock ej vid representation)  

Frukost 60 kr/dag 
Lunch/middag 120 kr/dag 
Helt fri kost (minst tre mål per dag) 300 kr/dag  

Fri kost som obligatoriskt ingår i biljettpris på allmänt transportmedel (t.ex. flyg) eller hotellfrukost som ingår i rumspris är skattefri under tjänsteresor.  

Moms 
Generell skattesats 25 % pålägg (20 % av priset till konsument) 
Livsmedel, restaurang (ej vin och sprit) och hotell m.m. 12 % pålägg (10,71 % av priset) 
Dagstidningar, persontransporter, böcker m.m. 6 % (5,66 % av priset)  

Periodiseringsfond 
Ett företag kan skjuta en del av årets inkomst framåt i tiden så att den beskattas senare, t.ex. för att jämna ut inkomster mellan åren. Maximalt avdrag för avsättning till periodiseringsfond:  

Aktiebolag och andra juridiska personer: 25 %  

Fysiska personer och dödsbon: 30 %  

Avsättningar måste återföras senast det sjätte året efter det år som avsättningen gjordes, d.v.s. avsättningar som görs i bokslut för räkenskapsår 2023 (deklareras 2024) återförs till beskattning senast 2029, avsättningar som görs i bokslut för 2024 återförs senast 2030. Avsättningar som skedde i deklarationen 2018 måste återföras i deklarationen 2024 om det inte skett tidigare.

I aktiebolag och andra juridiska personer beräknas en schablonmässig ränteintäkt på avsättningar till periodiseringsfonder som bolaget har vid ingången av räkenskapsåret. Detta är en skattemässig justeringspost som påverkar den årliga bolagsskatten. Den schablonmässiga ränteintäkten är 1,94 % i bokslut för räkenskapsåret 2023 (deklareras 2024) och 2,62 % i bokslut för räkenskapsåret 2024 (deklareras 2025). Ränteintäkten gör att det inte alltid är lönsamt att göra avsättning till periodiseringsfond i aktiebolag och andra juridiska personer. En avsättning kan vara lönsam om t.ex. om en periodiseringsfond kan lösas upp mot framtida underskott eller skattekrediten gör att bolaget kan undvika att låna upp pengar till en ränta som överstiger den schablonmässiga ränteintäkten.

Representation 
Avdragsrätten för representation vid måltider har i huvudsak slopats från den 1/1 2017. Endast enklare förtäring är numera avdragsgill, högst 60 kr per person exkl.moms. Med enklare förtäring menas kaffe, alkoholfri dryck, enklare smörgås och liknande, dock inte måltider. Avdrag medges med högst 180 kr exkl. moms för teaterbiljetter, golf och liknande aktiviteter samt vid personalfester för underhållning och liknande.  

Fortfarande får man avdrag för moms på representation. Underlaget för momsavdraget får vara högst 300 kr per person. Om underlaget för momsen uppgår till högst 300 kr per person får hela momsen dras av (max 36 kr per person) förutsatt att representationen har ett omedelbart samband med verksamheten. Överstiger momsunderlaget 300 kr ska en proportionering ske av moms för mat respektive alkohol, det finns också en schablon enligt vilket momsavdraget kan vara max 46 kr per person.  

För gåvor till andra än personal gäller en beloppsgräns för avdrag på 300 kr, exkl. moms för representationsgåvor och reklamgåvor. Representationsgåvor ska ha ett omedelbart samband med verksamheten, t.ex. när en kund har ett jubileum eller i samband med en affärsuppgörelse. Avdragsrätt saknas vid representationsgåvor vid helger eller personliga högtidsdagar.  

Referensränta 
Används bl.a. för att beräkna olika räntor, t.ex. vid dröjsmål med betalning, och ersätter diskonto som fanns tidigare. Referensränta fastställs två gånger om året av Riksbanken. Den nu aktuella referensräntan är 3,5 % från 1 juli 2023 (tidigare 2,5 %). Högsta dröjsmålsränta blir därmed 11,5%. 

Räntefördelning 
För att göra skatteregler mellan enskild näringsverksamhet och aktiebolag mer likvärdiga finns regler om räntefördelning. Reglerna innebär att man räknar fram en schablonmässig ränta på kapitalet i näringsverksamheten. Denna ränta beskattas som inkomst av kapital, istället för inkomst av näringsverksamhet. Räntefördelning görs i deklarationen och inte i redovisningen. Underlaget för räntefördelningen är skillnaden mellan tillgångar och skulder vid beskattningsårets ingång (kapitalunderlaget) om de överstiger resp. understiger 50 000 kr.  

En företagare kan vid ett positivt kapitalunderlag välja att göra positiv räntefördelning. Räntesatsen på kapitalunderlaget i bokslutet 2023 är 8,62 % och den beräknade räntan får beskattas som inkomst av kapital istället för näringsverksamhet. Räntefördelningen kan helt eller delvis sparas och utnyttjas ett senare år. Det är därför ett gott råd att beräkna en positiv räntefördelning även om underlaget inte utnyttjas ett visst år. Tänk också på att inkomst av näringsverksamhet, till skillnad från räntefördelning, ligger till grund för sjukpenning och pension m.m., maximala belopp hittar du ovan.   

En företagare kan ha ett negativt kapitalunderlag beroende på att uttagen är större än överskottet, d.v.s. ett slags lån från den enskilda firman. I dessa fall skall näringsidkaren ta upp en beräknad ränta på det negativa kapitalunderlaget som överstiger 50 000 kr, denna beräknade ränta ökar inkomsten av näringsverksamhet och dras av som inkomst av kapital. Räntesatsen är 3,62 %.  

Tjänstepension 
Avdrag får göras för premier för tjänstepensioner med normalt upp till 35 % av löneunderlaget per anställd, dock max 573 000 kr (525 000 kr för 2023).  

Traktamente inom Sverige 
Vid tjänsteresor kan traktamenten utgå. Skattefria traktamenten förutsätter övernattning och att resmålet ligger mer än 50 km från både arbetsplatsen och bostaden. Andra traktamentsbelopp än nedan angivna kan följa av kollektivavtal, den del som överstiger den skattefria delen är i så fall skattepliktiga. Det skattefria traktamentet beräknas för hel eller halv dag.  

Hel dag: 290 kr per dag. Resdag: resan påbörjas före 12 eller avslutas efter 19.  

Halv dag: 145 kr per halv dag. Resdag: resan påbörjas efter 12 eller avslutas före 19.  

Efter tre månader: 203 kr per dag.  

Nattschablon: 145 kr. Om faktisk övernattningskostnad ej ersätts.   Detta traktamente gäller även vid övernattning i lastbil som tillhör arbetsgivaren.  

Traktamente skall reduceras med fria måltider och den anställde beskattas för kostförmån (se ovan). Reducering skall dock inte ske för måltider som obligatoriskt ingår i färdbiljetter på t.ex. flyg.  

Reducering för helt fria måltider 261 kr 
Frukost och lunch/eller middag 160 kr 
Lunch och middag 203 kr 
Enbart lunch eller middag 102 kr 
Enbart frukost 58kr  

Traktamente utomlands 
Samma regler gäller som för tjänsteresor i Sverige. Istället för schablonbeloppen ovan tillämpas dock ett normalbelopp som varierar mellan olika länder. Beloppen fastställs av skatteverket: se  https://www.skatteverket.se/privat/skatter/arbeteochinkomst/traktamente/utlandstraktamente.4.2b543913a42158acf800016035.html  

De olika normalbeloppen reduceras vid fri kost med följande procentsatser: 
Reducering för helt fria måltider 85 % 
Frukost och lunch/eller middag 50 % 
Lunch och middag 70 % 
Enbart lunch eller middag 35 % 
Enbart frukost 15 %  

Utdelning i fåmansföretag 
Utdelning i fåmansföretag beskattas på olika sätt beroende på storleken på utdelningen m.m. Den del av utdelningen som motsvarar en schablonmässigt beräknad normal utdelning beskattas som inkomst av kapital, överskjutande delar som inkomst av tjänst. Storleken på den kapitalbeskattade utdelningen (gränsbeloppet) beräknas enligt två olika metoder som företagaren kan välja mellan.  

Enligt förenklingsregeln beskattas utdelning under 2023 på högst 195 250kr (deklareras i blankett K 10 2024) som inkomst kapital. För utdelning under 2024 (K10 2025) är gränsbeloppet 204 325 kr. Det är inte några krav på löneuttag m.m. kopplat till förenklingsregeln. Tänk dock på att om du tar ut en lön under 615 000 kr om året kan det vara fördelaktigare att beskatta denna som lön istället för utdelning eftersom lönen ligger till grund för sjukpenning och pension m.m., maximala belopp hittar du ovan.   

Överstiger lönesumman i bolaget ca 450 000 kr är det ofta mer fördelaktigt att beräkna utdelningsutrymme enligt huvudregeln. Då räknar man först ut ett anskaffningsvärde för aktierna (inkl. ovillkorade aktieägartillskott) som räknas upp med ränta. Till detta får läggas 50 % av kontanta löner som betalats ut till ägaren och anställda under året. Det är bara kontanta löner som ingår i underlaget, inte t.ex. olika förmåner och andra ersättningar. Det krävs dock att ägaren eller någon nära släkting till denne tagit ut en kontant lön som uppgår till vissa minibelopp:  

Lön under 2022 – utdelning 2023 (K 10 2024): Kontant lön under 2022 på minst 426 000 kr plus 5 % av samtliga löner i företag och dess dotterbolag dock max 681 600 kr.     

Lön under 2023 – utdelning 2024 (K 10 2025): Kontant lön under 2023 på minst 445 800 kr plus 5 % av samtliga löner i företag och dess dotterbolag dock max 713 280 kr.     

Lön under 2024 – utdelning 2025 (K 10 2026): Kontant lön under 2024 på minst 457 200 kr plus 5 % av samtliga löner i företag och dess dotterbolag dock max 731 520 kr.      

Huvudregeln är komplicerad och det finns en rad detaljregler och övergångsregler som styr beräkningen som inte återges här.  

Utdelningsutrymme som inte utnyttjas kan sparas och räknas upp med en uppräkningsränta. Detta innebär att det sparade utdelningsutrymmet räknas upp med procentsats och summan av dessa ligga till grund för en lågbeskattad utdelning i framtiden. Därför är ett gott råd att göra en K 10-blankett även de år när bolaget inte lämnar någon utdelning. För sparat utdelningsutrymme under 2023 (K 10 2024) är uppräkningsräntan 4,64 % och för 2024 (K 10 2025) 5,62 %.