Kriget i Ukraina gör att många vill hjälpa till och ge gåvor, både saker och pengar. Gåvor från företag är omgärdat av en rad regler som skiljer sig från de regler som gäller för privatpersoner. Ska man ge gåvor från ett företag finns det många fallgropar som kan leda till negativa konsekvenser för ägarna och i vissa fall även för mottagarna. Men det går att runda fallgroparna och det finns ju viktigare saker i livet än skatteregler.

Ett aktiebolag får lämna gåvor till allmännyttiga ändamål, hit hör bl.a. olika hjälporganisationer. Gåvor behandlas på samma sätt som vinstutdelning och reglerna för att skydda bolagets borgenärer gäller även gåvor, d.v.s. bolaget måste ha fritt eget kapital för att kunna lämna en gåva. Det krävs också beslut i styrelsen eller om det är fråga om större belopp ett bolagsstämmobeslut för att gåvan ska vara giltig. Därför är rådet att upprätta styrelse- eller stämmoprotokoll även om bolaget bara har en eller ett fåtal aktieägare.

Skattemässigt är det snårigare. En privatperson har rätt till skattereduktion för vissa gåvor. Så är det inte för företag. För enskilda näringsidkare och delägare i handelsbolag är det därför bättre att ge gåvor som privatperson än att blanda in näringsverksamhet. Ett aktiebolag har inte avdragsrätt för gåvor. Detta gäller oavsett om bolaget skänker pengar eller saker och oberoende av om det är varor som ingår i företagets ordinarie sortiment eller inte. Men eftersom skatten för bolag är lägre än skatten på lön kan det ändå finnas skäl att låta bolaget lämna gåvan.

Skänks saker kan det bli fråga om uttagsbeskattning, dvs att mellanskillnaden mellan gåvan och dess marknadsvärde ska beskattas i näringsverksamheten. Vid redovisning av moms blir det också fråga om uttagsbeskattning om gåvans värde understiger marknadsvärdet. Även om företaget skänker varor som ett alternativ till att kassera dem kan det bli fråga om uttagsbeskattning. Detta gäller t.ex. om det finns en marknad där varorna kan säljas vidare, t.ex. outlets eller second hand där försäljningspriser även kan ge en indikation om marknadsvärdet.

Det finns även en risk för att företagsledaren beskattas som om det vore lön även när företaget lämnar gåvor till hjälporganisationer. Skatteverket kan resonera som att syftet med verksamheten i ett bolag är att ge vinst och en gåva anses därför beror på ägarens personliga önskemål att gynna en viss organisation och då ska ägaren beskattas som om det vore lön. Risken är störst vid större belopp och en liten mottagarkrets. Men det finns sätt att minska denna risk, t.ex. att bolaget ger bort en framtida rätt till utdelning. Görs detta korrekt utlöser det ingen beskattning hos ägaren.

Gåvan kan även ses som lön om den går till bestämda personer som är eller har varit anställda i företaget eller dess nära släktingar. Det behöver inte vara fråga om pengar eller saker för att beskattning ska ske. En fri bostad kan också vara en skattepliktig förmån. Ytterligare en variant är att företaget skänker gåvor i den anställdes namn. Skattemässigt ses detta som lön, vilket innebär att gåvan blir avdragsgill som lön för företaget, arbetsgivaravgifter ska betalas och den anställde får en skattepliktig gåva. Den anställde kan dock få skattereduktion för gåvor till hjälporganisationer enligt de regler som gäller för privatpersoner. Det finns inga skattemässiga fördelar att avstå från lön och skänka den på detta sätt. Men som sagt, nu finns det dock viktigare saker i livet än skatteregler.