I många årsredovisningar ligger fokus helt och hållet på den ekonomiska sammanställningen. Men genom att använda förvaltningsberättelsen på ett smart sätt går det att både förklara eventuella dippar i årets resultat och även vara visionär och berätta om satsningar företaget gör för framtiden.

Våren är högsäsong för årsredovisningar eftersom många företag har bokslut vid årsskiftet. För aktiebolag gäller det att varje räkenskapsår göra en årsredovisning som skickas till Bolagsverket. Årsredovisningar är offentliga och visar i stora drag hur det gått för företaget ekonomiskt de senaste åren. Ett enkelt sätt att snabbt få en bild av bolaget för dem du gör affärer med. 

I grundformen är årsredovisningen en ekonomisk sammanställning. En klassisk årsredovisning innehåller balans- och resultatrapport på övergripande nivå, en uppställning av det egna kapitalet och hur man väljer att använda resultatet, noter som tydliggör de olika posterna och så förvaltningsberättelsen som ger mycket mer utrymme än många vet. 

Det vanligaste är att förvaltningsberättelsen används väldigt sparsmakat, men här kan man t ex förklara på vilket sätt en oförutsedd händelse, som man inte räknar med har långsiktig effekt, påverkat årets resultat. Eller berätta om nya kunder eller rekryteringar som man tror kommer att påverka nästa års resultat. Eller varför en större omstrukturering som görs för att effektivisera syns som ett tapp, men i själva verket kommer att gagna företaget på sikt. 

I förvaltningsberättelsen fungerar det också utmärkt att berätta om satsningar och arbete som inte nödvändigtvis syns i det ekonomiska resultatet, men som påverkar bilden av bolaget och ger resultat längre fram. Det kan handla om hållbarhetsarbete, kvalitetscertifieringar eller kompetenslyft bland medarbetarna. Här finns möjlighet att berätta företagets vision och plan framåt.

Vi på LR hjälper, förutom att ta fram den ekonomiska sammanställningen, gärna till med rådgivning kring förvaltningsberättelsen. Vilka delar av resultatet kan vara bra att kommentera? Vilka satsningar bör ni berätta om? Hur kan ni prata om investeringar som ännu inte gett avkastning? 

Boka in ett möte med din redovisningskonsult och ta reda på hur ni skulle kunna jobba mer med förvaltningsberättelsen för att ge en ännu bättre bild av ert företag.  

Kontakta oss